Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời hạn nộp hồ sơ
Nhân viên kinh doanh 03 Đà Nẵng 15 - 11 - 2017 Chi tiết
Kế toán 03 Đà Nẵng 15 - 11 - 2017 Chi tiết
Nhân viên thị trường 03 Đà Nẵng 15 - 11 - 2017 Chi tiết